Φοίβος Πιομπίνος

22/1/2017 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Δελφικά Παραγγέλματα ή Πυθίας Γράμματα

Τα 147  ηθικά Δελφικά Παραγγέλματα ή Γράμματα Πυθίας ήταν εντοιχισμένα στον πρόναο του ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς, για τα οποία ο Παυσανίας στα «Φωκικά» του λέει: «Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον». Ενδεικτικά, παραθέτουμε μερικά απ’ αυτά:

Θεούς σέβου  –  Γονείς σέβου – Εστίαν τίμα – Φίλοις βοήθει – Θυμού κράτει –  Πρόνοιαν τίμα – Φιλίαν αγάπα – Δόξαν δίωκε (δηλαδή επιδίωκε) – Σοφίαν ζήτει – Ψέγε μηδένα – Επαίνει αρετήν – Πράττε δίκαια – Φίλοις ευνόει – Κακίας απέχου –  ‘ Ιδια φύλαττε – Αλλοτρίων απέχου –  ΄Ακουε πάντα – Χρόνου φείδου – ΄Υβριν μίσει – Υιούς παίδευε –  ΄Εχων χαρίζου – Δόλου φοβού – Ευλόγει πάντας – Φιλόσοφος γίνου – Φόνου απέχου – Ευεργεσίας τίμα – Φθόνει μηδενί – Διαβολήν μίσει – Αγαθούς τίμα – Ευτυχίαν εύχου – Κρίνε δίκαια – Βίας μη έχου – Ομίλει πράως – Φιλοφρόνειν πάσιν – Γλώττης άρχε – Ευπροσήγορος γίνου – Αμαρτάνων μετανόει – Φιλίαν φύλαττε – Ευγνώμων γίνου – Ομόνοιαν δίωκε (δηλαδή επιδίωκε) –  ΄Αρρητα μη λέγε – Γήρας προσδέχου (δηλαδή να δέχεσαι) – Επί ρώμη μη καυχώ – Πλούτει δικαίως – Κακίαν μίσει – Κινδύνευε φρονίμως – Χρησμούς θαύμαζε – Ους τρέφεις αγάπα – Απόντι μη μάχου – Πρεσβύτερον αιδού (δηλαδή να έχεις αιδημοσύνη πρός τον πρεσβύτερο σου) – Νεώτερον δίδασκε – Σεαυτόν αιδού (δηλαδή να έχεις συστολή) – Τύχη μη πίστευε – Τελεύτα άλυπος – Μέτρον άριστον – Αδικίαν μισείν – Ευσέβειαν φυλάσσειν – Ηδονής κραττείν – Τέκνα παιδεύειν – Μη θρασύνου – Νόμοις πείθου – Θνήσκε υπέρ πατρίδος κ.λ.π.

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com