Φοίβος Πιομπίνος

28/2/2019 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΣΠΗ’): επιδημία, ενδημία, πανδημία

Ως επιδημία χαρακτηρίζουμε την προσωρινή εμφάνιση και διάδοση συγκεκριμένης μολυσματικής ασθένειας σε μεγάλο αριθμό ατόμων μιας περιοχής (π.χ. τελευταία έπεσε στην Αθήνα επιδημία γρίππης  / στην Ινδία ενέσκηψε επιδημία τύφου).

Ως ενδημία χαρακτηρίζουμε τη μόνιμη εμφάνιση μιάς νόσου σε ορισμένη περιοχή (πόλη, χώρα) (π.χ. ενδημία ελονοσίας παρατηρείται σε ελώδεις περιοχές).

Ως πανδημία χαρακτηρίζουμε την επιδημία που εξαπλώνεται πολύ γρήγορα προσβάλλοντας ολόκληρο τον πληθυσμό συγκεκριμένης περιοχής (π.χ. πανδημία χολέρας ταλαιπωρεί το Μπεναρές).

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com