Φοίβος Πιομπίνος

13/12/2019 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΤΑ’): τα ρήματα «ανακλώ» και «αντανακλώ»

     Στη φυσική το ρήμα αντανακλώ αναφέρεται σε λείες και στιλπνές επιφάνειες (κάτοπτρο, νερό κ.λπ.) που κάνουν να επιστρέφει όποια ακτίνα και ηχητικό κύμα προσκρούει πάνω τους. Συνώνυμα του εν λόγω ρήματος είναι τα ρήματα ανακλώ, αντικαθρεφτίζω, αντιφεγγίζω. Το ρήμα ανακλώ είναι αρχαιότερο και το χρησιμοποιούσε ήδη ο Αριστοτέλης στην επιστημονική ορολογία του. Ωστόσο ήδη στην Αρχαία είχαν πλαστεί παράλληλοι τύποι με ενισχυμένο το προρρηματικό αντ-ανα– στη θέση του απλού ανα-. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται σημασιολογικά η δήλωση της αντιστροφής (reflectio) του αντανακλώμενου από τη λεία επιφάνεια.

      Φοίβος Ι. Πιομπίνος     piombinos.com