Φοίβος Πιομπίνος

28/6/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΤΚΑ΄): το στερητικό α

Κανονικά τα ρηματικά επίθετα σε -ιμος δεν σχηματίζουν το αρνητικό τους με το στερητικό α. ΄Ετσι, το αρνητικό του επιθέτου φρόνιμος δεν είναι αφρόνιμος αλλά άτακτος, του σκόπιμος δεν είναι ασκόπιμος αλλά άσκοπος, μη σκόπιμος, του χρήσιμος δεν είναι αχρήσιμος αλλά άχρηστος και του μόνιμος δεν είναι αμόνιμος αλλά προσωρινός, εποχικός, έκτακτος. Χρησιμοποιούμε ωστόσο τα αρνητικά επίθετα αβάσιμος και αδόκιμος.

     Φοίβος. Ι. Πιομπίνος   piombinos.com