Στέλιος Νικολαΐδης

ΚΑΙ ΟΥ ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΝ… ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

today30 Ιουλίου, 2022

Background
share close

9-21 καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων

αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν οὔτε

ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν

κλεμμάτων αὐτῶν.

18-23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι,

καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ

ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου(Πόρνη Βαβυλώνα) ήσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς,

ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ

σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη,

21-8 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ

ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ

φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς

ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ

καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ

θάνατος ὁ δεύτερος.

15 και εδόθη αυτώ δούναι πνεύμα τη εικόνι του θηρίιου ίνα και λαλήση η εικών του θηρίου και ποιήση όσοι αν μη προσκυνήσωσιν την εικόνα του θηρίου ίνα αποκτανθώσιν

16 και ποιεί πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλούσιους και τους πτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους ίνα δώση αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών.

17 και ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού.

22-15 ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ

πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ

πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.

18 και τα εθνη ωργίσθησαν και ήλθεν η οργή σου και ο καιρός των νεκρών κριθήναι και δούναι τον μισθόν τοις δούλοις σου τοις προφήταις και τοις αγίοις και τοις φοβουμένοις το όνομα σου τοις μικροίς και τοις μεγάλοις και διαφθείραι τους διαφθείροντας την γην

19 και ηνοίγη ο ναός του θεού εν τω ουρανώ και ώφθη η κιβωτός της διαθήκης αυτού εν τω ναώ αυτού και εγένοντο αστραπαί και φωναί και βρονταί και σεισμός και χάλαζα μεγάλη.

10 ει τις αιχμαλωσίαν συνάγει εις αιχμαλωσίαν υπάγει ει τις εν μαχαίρα αποκτενεί δει αυτόν εν μαχαίρα αποκτανθήναι ώδε εστιν η υπομονή και η πίστις των αγίων.

4 και εξαλείψει ο θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών και ο θάνατος ουκ εσται έτι ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος ουκ εσται έτι ότι τα πρώτα απήλθον

5 και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου ιδού καινά πάντα ποιώ και λέγει μοι γράψον ότι ούτοι οι λόγοι αληθινοί και πιστοί εισίν

6 και είπεν μοι γέγονεν εγώ ειμι το Α και το Ω η αρχή και το τέλος εγώ τω διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν

7 ο νικών κληρονομήσει πάντα και έσομαι αυτώ θεός και αυτός έσται μοι ο υιός.

 

Συντάκτης: Στέλιος Νικολαΐδης

Rate it

Σχολιάστε το άρθρο (0)

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


[wpens_easy_newsletter firstname="no" lastname="no" button_text="Εγγραφή"]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

0%