Φοίβος Πιομπίνος

24/8/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ορθογραφικά (ΝΓ’): οι ομόηχες λέξεις «κίρρωση» και «κύρωση»

Η λέξη κίρρωση σημαίνει τη χρόνια ασθένεια του ήπατος, η οποία χαρακτηρίζεται από νέκρωση κυττάρων και ανάπτυξη συνδετικού ιστού μέσα στο ήπαρ, ενώ ταυτοχρόνως υπάρχει αναγέννηση του ηπατικού παρεγχύματος· προκαλείται από ηπατίτιδες ή τοξικές ουσίες, συνεπάγεται δε έκπτωση της λειτουργίας του ήπατος και αναστολή ή μείωση σωματικών λειτουργιών.

Η λέξη κύρωση σημαίνει 1. την πιστοποίηση της εγκυρότητας (εγγράφου, κειμένου κ.λπ. από επίσημο φορέα) και είναι συνώνυμο της επικύρωσης, της επιβεβαίωσης, της επαλήθευσης, της αναγνώρισης (π.χ.  η Βουλή προχώρησε στην κύρωση της επίμαχης  σύμβασης) 2. τις κυρώσεις, δηλαδή την ποινή που προβλέπεται για συγκεκριμένο αδίκημα ή παράπτωμα, συνώνυμο της τιμωρίας, της ποινής, των συνεπειών  (π.χ. ο παραβάτης υφίσταται τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις / η Πολιτεία επιβάλλει τις δέουσες κυρώσεις) 3. κάθε μέσο καταναγκασμού (στρατιωτικού, οικονομικού ή πολιτικού χαρακτήρα), το οποίο επιβάλλεται από τη διεθνή κοινότητα σε κρατικό οργανισμό, όταν διαπιστώνεται παράβαση των διεθνών νομίμων και συνθηκών.

Φοίβος  Ι. Πιομπίνος    piombinos.com