Φοίβος Πιομπίνος

16/4/2019 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΣΠΘ’): τα ουσιαστικά «μόλυνση» και «ρύπανση»

      Η μόλυνση  σημαίνει : 1. τη μετάδοσηπαθογόνων μικροβίων σε ζωντανό οργανισμό και τις συνακόλουθες επιπλοκές στη φυσική τους κατάσταση (π.χ. τα σκουπίδια αποτελούν μόνιμες εστίες μόλυνσης) 2. την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, και ειδικότερα του ατμοσφαιρικού αέρα, από ξένες προς τη σύστασή του ρυπογόνες ουσίες, που οφείλεται στην ανεξέλεγκτη επέμβαση του ανθρώπου, η οποία ανατρέπει τη φυσική ισορροπία (π.χ. η μόλυνση των υπόγειων υδάτων / των ποταμών / των θαλασσών / του περιβάλλοντος / της ατμόσφαιρας).

     Η ρύπανση σημαίνει τη μόλυνση από την εκπομπή ρύπων από λύματα, απόβλητα κ.ά.   (π.χ. η ρύπανση του περιβάλλοντος / της ατμόσφαιρας / των υδάτων / του εδάφους).

       Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.cοm